ประวัติและความเป็นมาของบริษัทเทเวศ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี เทเวศประกันภัย เติบโตก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงศักยภาพในการให้บริการ ประกันวินาศภัยที่ครบทุกประเภท หรือการเติบโตทางธุรกิจที่ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น แต่ด้วยการาดำเนินธุรกิจโดยยึดหลัก บรรษัทภิบาล บริหารงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบใด้ เทเวศประกันภัย จึงเป็นบริษัทประกันภัยที่ได้รับความ เชื่อถือและไว้วางใจอย่างสูง ทั้งจากผู้ถือหุ้น คู่ค้า ตลอดจนลูกค้าทุกกลุ่มเสมอมา

 

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน อุดมการณ์ที่ยึดมั่น และวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นในความพร้อมด้านคุณภาพบริกการ ภายใต้การบริหาร จัดการที่ดี วันนี้ เทเวศประกันภัย จึงเป็น " บริษัทประกันวินาศภัยที่คุณเลือก" อย่างมั่นใจ ด้วยความคุ้มครองที่คุณเชื่อมั่นภายใต้ จรรยาบรรที่คุณไว้วางใจ

เทเวศประกันภัย

อุดมการณ์ธุรกิจ

 

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เชื่อว่า การดำเนินธุรกิจที่ดีจะต้องมุ่งเสนอบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและเป็นไปตามครรลองแห่งความถูกต้อง และเป็นธรรม ดังนั้นผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ จึงยึดถือและปฏิบัติตามอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจ คือ

  
 

มุ่งมั่นให้บริการสู่ความเป็นเลิศ บริษัทฯ มุ่งพัฒนาคุณภาพของการให้บริการที่ดีและเสนอผลิตภัณฑ์ตรงต่อความต้องการของลูกค้า ขณะเดียวกันก็พยายามหาแนวทางการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอยู่ตลอดเวลา และอย่างต่อเนื่อง

  
 

ตั้งมั่นในความเป็นธรรม บริษัทฯ ถือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้บริการ ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วนธุรกิจ ผู้ที่ดำเนิน ธุรกิจด้วย หรือพนักงาน จะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ขณะประกอบธุรกิจหรือทำงานร่วมกับบริษัทฯ

  
 

เชื่อมั่นในคุณค่าของคน บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อคุณค่าของพนักงาน และถือว่าเขาเหล่านั้นคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดสำหรับบริษัทฯ จึงพยายามคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมเข้ามาร่วมงาน ให้การฝึกฝน พัฒนา และดูแลอย่างดีด้วยสวัสดิการและผลตอบแทนตามสมควร

  
 

รับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ตั้งเจตนารมณ์ไว้ว่า จะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่พึงมีต่อ ประเทศชาติและสังคมส่วนรวมเป็นสำคัญ จะประพฤติตนเป็นพลเมืองดี ทำประโยชน์ให้แก่สังคม และทุกชุมชนที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่

จรรยาบรรณบริษัท

 

จรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งในการประกอบธุรกิจของบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งพนักงานของบริษัทฯ ถือปฏิบัติ จรรยาบรรณบริษัทฯ ระบุว่า พนักงานจะต้องดำรงตนตามแนวจรรยาบรรณที่ทางบริษัทกำหนด เป็นต้นว่า บุคลากรของบริษัทฯ ต้อง

 

 

 

มีความซื่อสัตย์สุจริต ดำเนินงานประกันวินาศภัยบนหลักการสุจริตอย่างยิ่ง

 

 
 

ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ

 

 
 

ปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนอย่างเสมอภาค ไม่มีอคติต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดที่มีความแตกต่างกับเราในเรื่องสีผิว เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ

 

 
 

ดำเนินงานภายใต้กรอบระเบียบและกฎหมาย

 

 

พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) อย่างเคร่งครัด ซึ่งสิ่งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการยึดมั่นในบริการ อันเป็นอุดมการณ์หลักของบริษัทฯ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้